Algemene voorwaarden (webshop) van Bestelbijdebron.nl

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Bestelbijdebron.nl;

Inloggegevens

de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant

de rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Bestelbijdebron.nl

de eenmanszaak Bestelbijdebron.nl, gevestigd en kantoorhoudende te (5056 HS) Berkel-Enschot aan Sint Willibrordstraat 11A;

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Klant en Bestelbijdebron.nl die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Bestelbijdebron.nl koopt;

Product

een product dat op de Website aangeboden wordt door Bestelbijdebron.nl

Privacy Statement

de privacyverklaring van Bestelbijdebron.nl, die te vinden is op de Website;

Website

de website van Bestelbijdebron.nl, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bestelbijdebron.nl op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Bestelbijdebron.nl kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Bestelbijdebron.nl wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Bestelbijdebron.nl nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Bestelbijdebron.nl is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Bestelbijdebron.nl garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

2. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Bestelbijdebron.nl voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Bestelbijdebron.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

5. Bestelbijdebron.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2. BTW is niet inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Bestelbijdebron.nl niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Bestelbijdebron.nl een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Bestelbijdebron.nl gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Bestelbijdebron.nl verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Bestel-bijdebron.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Bestelbijdebron.nl zijn de kosten voor klant en binnen een redelijke termijn naar keuze van Bestelbijdebron.nl het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Bestelbijdebron.nl gevergd kan worden, zal Bestelbijdebron.nl het Product vervangen.

2. Indien Bestelbijdebron.nl niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Bestelbijdebron.nl zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, tot maximaal 10% vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bestelbijdebron.nl is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.

2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:

a. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

b. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;

c. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;

d. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van Bestelbijdebron.nl te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

3. Bestelbijdebron.nl is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

4. Voor zover Bestelbijdebron.nl aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) maand nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10. Diversen

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.